Výchova a výuka dětí

Samozřejmostí je bezpečné zázemí školičky, odpovídající požadavkům kladeným na zařízení typu mateřské školy. Odborně kvalifikovaný personál působí tak, aby se Vaše děti u nás cítily „jako doma“.

U dětí v předškolním věku je třeba brát v úvahu, že se vyvíjejí velmi nerovnoměrně. Je třeba pozorně sledovat a odhadnout, co které dítě potřebuje a podle toho koncipovat jeho činnost.

Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost dítěte, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.

Všichni si přejeme, aby všechny děti měly krásné a spokojené dětství. To je pro nás to nejdůležitější.

Výuka a výchova probíhá nenásilnou a přirozenou formou hry, děti se učí a vzdělávají a zároveň si hrají a dobře se baví.

K výuce používáme prvky Montessori.
Více o Montessori pedagogice

Individuální přístup

Vašim dětem poskytujeme výchovně-vzdělávací program, který se snaží objevit jejich nadání a metodami přiměřenými věku rozvíjet jejich osobnost. Práce s malou skupinkou dětí nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti během všech jeho aktivit.

Individualizace nám umožňuje:

 • poznání individuality dítěte – jeho silné a slabé stránky
 • využití silných stránek dítěte pro motivaci a efektivní učení
 • podporu harmonického rozvoje schopností, dovedností a osobnosti dítěte
 • rozpoznání a podporu nejefektivnějšího individuálního stylu učení
 • využívání různých stylů učení při integrovaném učení hrou
 • posílení slabých stránek dítěte, tj. toho, co ještě nezvládá
 • uspokojování vývojových věkových i individuálních potřeb dítěte
 • stavět na silných stránkách dítěte, na tom, co umí, aby jeho úspěch byl co nejpravděpodobnější

Koncepce výchovy

Nejde jen o pouhé hlídání dětí, ale o pečlivě naplánovaný pravidelný program, který vychází z publikací Barevné kamínky pro realizaci rámcového vzdělávací programu.

Název publikací Barevné kamínky
(Přikrylová Milada Plus s.r.o.) je zvolen jako symbol prolínání všech  pěti povinných interakčních oblastí předškolního vzdělávání a současně jejich přehledného naplňování.

Vychází ze vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu a celoroční plán se skládá z Barevných kamínků:

Dítě a jeho tělo - modrý, Dítě a jeho psychika - žlutý, Dítě a ten druhý - červený, Dítě a společnost - bílý, Dítě a svět - zelený

Každé téma týdne obsahuje každý kamínek- oblast, kterou dítě rozvíjí. Pracujeme s tematickým obrazovým materiálem a používáme tematické pracovní listy a náměty.

Aktivity ve školičce

 • vnímání přírody -  pozorování a pěstování rostlin, roční období, životní prostředí, vliv přírody na člověka
 • vztahy - osvojení si nové sociální role (žák, spolužák), mezi lidmi, domov, školka, rodina, členové rodiny, přátelství, pravidla slušného chování
 • sport - sport a zdravá výživa, ochrana zdraví, tanec, rozvoj jemné i hrubé motoriky, výlety
 • výuka jógy - zklidnění dětské duše
 • matematika - základní geometrické tvary, manipulace s předměty, pokusy, skládanky, hádanky, hlavolamy, počítání, stolní společenské hry
 • hudba - zpívání, vnímání a vyťukávání rytmu, poslech hudby, hra na hudební nástroje,
 • vyjadřovací schopnosti - logopedické procvičování, vyprávění příběhů, poslech pohádek, slovní hry, divadlo, film
 • prostorové vnímání - vztah mezi prostorem a rovinou, orientace v prostoru, ilustrace, foto
 • osobnost dítěte - fyzické a psychické vlastnosti, dovednosti, mít svůj názor, cit, prožitek, přání
 • výtvarnictví a tvořivost - malování, vybarvování, obkreslování, stříhání, výrobky zaměřené tematicky
  výuka anglického jazyka - cizí jazyk formou hry
 • keramika

Děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze

 • procvičování základů hygienických návyků při mytí rukou a obličeje, správné používání ručníků
 • vedení k samostatnému používání záchodu podle potřeby, správné zacházení s toaletním papírem, se splachovacím zařízením
 • vedení k samostatnému česání
 • vedení k samostatnému používání kapesníku
 • vedení ke správnému postupu při oblékání a svlékání, zapínání a rozepínání
 • vedení k samostatnému obouvání, zouvání, šněrování
 • vedení ke správnému používání lžíce, hrnečku, příboru
 • vedení k samostatnému úklidu hraček a péči o ně
 • vedení k ukládání a skládání oděvů a obuvi
 • zapojení k přípravě estetického stolování a úklidu
 • zapojení do úklidu zahrady a péči o květiny

Nejnovější aktuality